„ISDOC (Information System Document) je formát elektronické fakturace v ?R, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy vým?ny dat" sdružení SPIS. Dne 16. ?íjna 2008 byla podepsána "Deklarace o spole?ném postupu v oblasti ?ešení elektronické fakturace v ?R". Tato deklarace vyjad?uje závazek jednotlivých výrobc? ekonomických a ERP systém? (deklaraci podepsalo celkem 14 významných firem na trhu) vybudovat spole?ný formát el.fakturace a do jednoho roku od jeho vyhlášení jej implementovat do svých komer?ních ?ešení. Dalšími signatá?i byli zástupci státu, jmenovit? ministr financí Miroslav Kalousek a nám?stek ministra vnitra Zden?k Zají?ek.

 

Výrobci ekonomických a podnikových systém? tedy budou používat standardizovanou formu export? a p?ijímání elektronických faktura?ních zpráv, což umožní podnik?m a institucím - uživatel?m r?zných SW - mezi sebou vzájemn? komunikovat. Datum vyhlášení formátu ISDOC bylo 19.3.2009."

 

Novou verzi ISDOCReaderu si m?žete stáhnout zde.


design: atelier AREA  web: OS3.cz