Telefónica O2 od února 2011 využívá elektronické faktury ISDOC ve svém nákupu

 

01.04.2011 17:32


Nejv?tší ?eský telekomunika?ní operátor provozuje od listopadu 2010 pilotní ov??ovací provoz elektronického formátu ISDOC, který byl v únoru 2011 p?eveden do ostrého provozu. Je tak první velkou telekomunika?ní firmou v ?esku, která na tento moderní zp?sob elektronické komunikace vsadila. "Pragmaticky jsme využili formátu ISDOC, který byl na trhu k dispozici a vyžádali si od našich nejv?tších dodavatel? zasílání elektronických faktur v této podob?. Abychom se vyhnuli problém?m s transportem a prokazatelností p?enosu doklad?, využili jsme výhod systému Datových schránek, p?es který nám nyní p?ichází p?ibližn? 1500 elektronických faktur m?sí?n?. Považujeme to za startovní m?stek k zavedení této technologie i s dalšími dodavateli a v dalších našich systémech. Po vyzvednutí ze schránky a logických kontrolách povinných údaj? jsou doklady ISDOC dále transportovány pln? automaticky až do našeho ú?etního korporátního systému " ?íká pan Petr Kubový, ?editel financí, Telefónica O2 Czech Republic.

 

Formát ISDOC, který byl vyvinut na p?d? profesní organizace ?eských firem ICT Unie si v posledních m?sících za?íná získávat oblibu u stále v?tšího okruhu subjekt? soukromé i ve?ejné sféry. "Jsem velmi rád, že taková reference p?išla práv? z firmy Telefónica O2, pro kterou jsem m?l v minulosti možnost pracovat jako generální ?editel. Propojuje se zde n?kolik sv?t?, telekomunika?ní, informa?n?-technologický a také pohled transak?ního systému ve?ejné správy. Podobné propojování na základ? naší Strategie ICT sektoru je jedním ze základních cíl? dnešní ICT Unie. Formát ISDOC byl vyvinut na p?d? ICT Unie spole?ným úsilím 14-ti významných IT firem již v roce 2008 a nyní sklízíme plody naší n?kolikaleté práce.", doplnil pan Svatoslav Novák, prezident ICT Unie a bývalý Generální ?editel SPT Telecom.
<- zpět

design: atelier AREA  web: OS3.cz