ICT UNIE vytvo?ila novou verzi formátu elektronické fakturace ISDOC

 

10.04.2014 11:22


Praha, 9. 4. 2014 - ICT UNIE, sdružení firem z oboru informa?ních technologií a elektronických komunikací, vyvinula formát elektronické fakturace ISDOC verze 6. Formát nyní obsahuje nové možnosti pro využití strukturované elektronické fakturace ve ve?ejných zakázkách. M?že tak p?isp?t k v?tší transparentnosti tuzemské státní správy a ú?inn?jší kontrole nakládání s finan?ními prost?edky.

 

Aktualizovaná verze ISDOC 6 je rozší?ena o specifické položky používané ve ve?ejném sektoru, jimiž jsou nap?. ?íslo a platnost smlouvy, spisová zna?ka a ?íslo jednací, kódy výkonového ú?etnictví státu nebo položky pro evidenci spot?ební dan?. Ozna?ování faktur p?íslušnými kódy umožní centráln? sledovat, kterých kapitol státního rozpo?tu se týkají, a stát bude mít mnohem lepší p?ehled o pohybu svých finan?ních prost?edk?. Nové elektronické faktury lze použít i v boji proti nezákonnému obchodu s komoditami podléhajícími spot?ební dani. Každý ?ádek dokladu m?že obsahovat položky s rozší?enou informací o kolcích nebo jiných eviden?ních prvcích chrán?ných komodit.

 

„Koali?ní smlouva i programové prohlášení nové vlády se jednozna?n? hlásí k zavedení elektronické fakturace ve ve?ejných zakázkách. ?esko by tak mohlo následovat úsp?šné p?íklady n?kterých zemí, nap?. Dánska nebo Finska, kde tento krok urychlil i elektronizaci doklad? v soukromém sektoru a p?isp?l k rozvoji digitální ekonomiky," uvedl Petr Kucha?, ?len p?edstavenstva ICT UNIE a vedoucí pracovní skupiny Elektronické standardy vým?ny dat.

 

Formát ISDOC verze 6 p?ipravovala pracovní skupina ICT UNIE spolu s odborníky z ministerstva financí p?ibližn? rok a p?l. Ve spolupráci s ?eskou bankovní asociací došlo navíc k rozší?ení formátu o ?ást platebních dat. To dovolí zejména velkým výstavc?m, jako jsou energetické a utilitní spole?nosti ?i telefonní operáto?i, zasílat faktury p?ímo do elektronického bankovnictví fyzických osob k poloautomatickému proplacení, a umožní i posílání faktur v jediném formátu firemním zákazník?m.

 

V t?chto m?sících probíhá implementace formátu ISDOC 6 do informa?ních systém? významných výrobc? softwaru v ?R. Ve druhé polovin? letošního roku by m?lo být vše p?ipraveno k jeho úsp?šnému používání.
<- zpět

design: atelier AREA  web: OS3.cz